Rad Zomorrodi ( Ebook ) Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری – PDF, Kindle ePUB & TXT Online

  • Paperback
  • 112
  • Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری
  • Rad Zomorrodi
  • en
  • 14 December 2020
  • null

Rad Zomorrodi ´ 0 Read & Download

Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری Read õ 0 Free read Ó PDF, DOC, TXT or eBook ´ Rad Zomorrodi یف خواهم کرد امیدوارم که این حکایات برای کسانی که تجربیات مشابهی، دارند جالب و شیرین باشد بخصوص برای کسانی که در این ماجراها شخصا حضور داشته اندازاین دوستان بانام مستعار نام خواهم برد.

review Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری

Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری

Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری Read õ 0 Free read Ó PDF, DOC, TXT or eBook ´ Rad Zomorrodi امه به تئوری ها و استرتژی های پایه ای و پیشرفته و مدرن پوکر میپردازیم از آنجا که مباحث تئوریک گاهی خسته کننده میشوند، چند فصل در میان از سرگذشت، خاطرات و داستان های زندگی پوکری خودم تعر.

Free read Ó PDF, DOC, TXT or eBook ´ Rad Zomorrodi

Hekayat e Moftbariحکایت مفت بری Read õ 0 Free read Ó PDF, DOC, TXT or eBook ´ Rad Zomorrodi در این کتاب من فرض رو بر این میگزام که خواننده پوکر بازی کرده و میکند و به اصطلاحات و قوانین پوکر آگاهی نسبی دارد به همین دلیل میپردایم به مسائل شبهه فلسفی پوکر که بسیار شیرینی است در اد.