read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković


10 thoughts on “read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

 1. says: Free read E baš vam hvala read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković

  Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković 25 zaokruženoPlus za ideju maštu svežinu i humor Minus za razradu i karakterizaciju likova Prilično zabavno

 2. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković U romanu E baš vam hvala Marka Vidojkovića Jugoslavija se nikada nije raspala i danas je kontinentalna supersila i lider slobodnog sveta Obod Cetinje proizvodi pametne telefone Zastava savremeno vatreno oružje i

 3. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Hvala tebi na ovoj knjiziImam samo jedno pitanje gde su ti portali?

 4. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Danas mi je trebalo nešto lako i brzo i to sam i dobioAko bih tako posmatrao ovo je čista petica Pitka i plitka zabava koja prođe u dahu više je osećaj kao da sam odgledao letnji hit film nego da sam nešto čitao

 5. says: Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Prvo da napomenem da nisam Jugonostalgična jer se od Jugoslavije ja sećam samo njenog raspada tj rata i sirena te nemam te fleshbackove na to kako se bolje živelo mada su mi pričali o Jugoslaviji nadugačko i naširoko kome nisu pa sam eto prepoznala sve pojmove iz knjge Knjigu sam dobila na poklon u giveawey inače je ja lično

 6. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Free read E baš vam hvala

  Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Interesantno je kako svaku Markovu knjigu progutam za nekoliko dana Obično mi treba barem 15 Ovu sam pored svih obaveza pročitao za 3Zašto 3 od 5 zvjezdica? Zato što ovoj knjizi fali još 150 strana Odnosi između likova nisu dovoljno definisani Fali mi neka intimna priča između glavnog protagoniste i njegove supruge između

 7. says: Free read E baš vam hvala read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković E BAŠ VAM HVALA Marka Vidojkovića je neočekivan iskorak ovog pisca u domen naučne fantastike i alternativne istorijeKao i u većini slučajeva kada pisac visoke književnosti iskorači u žanr čitalac može da očekuje da će konvencije odabranog žanrovskog okvira biti tek polazište za umetničku nadrgradnju no ovaj roman to i čini i ne čini Naime Vidojkovićev imaginarij se manje više iscrpljuje negde oko osnovnog konc

 8. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Ne znam zasto sam toliko dugo imao predrasude prema ovom romanu misleci da je samo kvazinostalgicni postkomunisticki manifest Nije Zapravo sadrzi sve ono sto volim kod Vidojkovica Jednostavno ludacki brzo zabavno i savrseno koncipir

 9. says: Free read E baš vam hvala read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download

  read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Премиса за сваку похвалу

 10. says: read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković

  Free read E baš vam hvala Marko Vidojković » 7 Download read online [ E baš vam hvala epub ] ✓ Marko Vidojković Interesantan izlet u alternativnu stvarnost ali ne više od toga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free read E baš vam hvala

Download E baš vam hvala 107 Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download Roman „E baš vam hvala” izvodi svojevrsni desant na celokupno postjugoslovensko društvo U doba globalne apatije i opšteg osećanja bezizlaza Vidojković nam pomaže da jasnije sagledamo i sudbinu Jugoslavije i vreme u kojem živimo„U paralelnom unive. 25 zaokru enoPlus za ideju ma tu sve inu i humor Minus za razradu i karakterizaciju likova Prili no zabavno

Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko VidojkovićE baš vam hvala

Download E baš vam hvala 107 Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download Rzumu urnebesnog zabavnog a opet i sasvim ozbiljnog Vidojkovoćevog romana Jugoslavija se nikada nije raspala svi smo bogati zdravi i potentni samoupravljači i ide nam baš dobro a kosmičkim kvarom uskrsli četnici i ustaše na kraju će naravno dobiti po n. Interesantno je kako svaku Markovu knjigu progutam za nekoliko dana Obi no mi treba barem 15 Ovu sam pored svih obaveza pro itao za 3Za to 3 od 5 zvjezdica Zato to ovoj knjizi fali jo 150 strana Odnosi izme u likova nisu dovoljno definisani Fali mi neka intimna pri a izme u glavnog protagoniste i njegove supruge izme u njega i njegovog oca a najvi e mi fali neki obrt u odnosu izme u Mirka i Voje Tu je moralo da do e do sazrijevanja odnosa koji e da preraste iz odnosa biolo kog oca i sina u odnos de facto oca i sina Pored svega nastavi u da itam Marka Vidojkovi a s nadom da pitkost djela ne e da bude najve a prednost njegove sljede e knjige

Marko Vidojković » 7 Download

Download E baš vam hvala 107 Download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB » Marko Vidojković Marko Vidojković » 7 Download Osu Jer su negativci i negotivci koji dolaze iz paklenog sveta raspada i užasa – dakle iz naše dronjave stvarnosti iz najinferiornije verzije nas samih Bogme ako pronađem kapiju paralelnog sveta iz ove knjige nećete me više videti ovde” Teofil Panči. E BA VAM HVALA Marka Vidojkovi a je neo ekivan iskorak ovog pisca u domen nau ne fantastike i alternativne istorijeKao i u ve ini slu ajeva kada pisac visoke knji evnosti iskora i u anr italac mo e da o ekuje da e konvencije odabranog anrovskog okvira biti tek polazi te za umetni ku nadrgradnju no ovaj roman to i ini i ne ini Naime Vidojkovi ev imaginarij se manje vi e iscrpljuje negde oko osnovnog koncepta i oko teze koju je razradio i zapravo ostaje negde na pola puta u pogledu SFa postoji itav niz anrovskih postavki koje nije ispratio a opet ta o ekivana nadgradnja manje vi e izostaje odnosno ovaj roman se uklapa u pi ev prosede po simplifikovanom izrazu urbanim junacima iji se horizont o ekivanja iscrpljuje u kli etiziranom hedonizmu a re nik u sada ve pomalo ofucanom gradskom argonuU tom pogledu ovaj anrovski roman nije bitno oskudniji u izrazu od onoga to Vidojkovi ina e pi e S druge strane njegove simplifikacije u odnosu na anr u inile su ovaj SF roman za u uju e prihjem ivim mejnstrim publici o emu svedo i i veliki uspeh na tr i tu kakav anrovski romani retko dosti u kod nasOsnovna premisa romana je da su 3 juna 1990 elnici est jugoslovanskih republika nastradali u avionskoj nesre i da je SFRJ opstala i da je ona danas jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu tehnolo ki naprednija od ostalih a socijalno sposobna da o uva sve ono najbolje to je socijalizam mogao da ponudiTa SFRJ budu nosti dodu e i dalje je pod budnim nadzorom slu bi i pod izvesnom mekom srpskom hegemonijom Hrvata upadljivo nema u slu bama bezbednosti ali Vidojkovi je prikazuje kao izgubljeni raj koji nije ostao iza nas nego ga nikada nismo do ekaliNaravno ako gledamo na stvar striktno iz pozicije alternativne istorije gotovo je sigurno da stvari ne bi po le ovim putem kako ih Vidojkovi opisuje jer su republi ki lideri uostalom bili samo eksponenti nekih dubljih dru tvenih procesa to naravno pisac nije du an da zna ali bi kao neko ko eli da afirmi e marksisti ki pogled na svet trebalo da razume No nevezano za to ta bi se u takvom razvoju doga aja zaista desilo klju no je naravno ono to pi e u romanuA roman kao raj prikazuje jednu zapravo potpuno pogre nu SFRJ konzumeristi ki raj dr avu kao kasicu prasicu koja preuzima obrasce pona anja imperijalisti kih sila i silu koja je raj zato to je na a a ne neprijateljska U samoj su tini prakti no ta high tech proebogata Jugoslavija budu nosti u sebi nosi pone to kontradikcija koje su razorile onu postoje u ali s druge strane ne nosi ono to su bile njene deklarativne vrlineStoga E BA VAM HVALA je jugonostalgi arski roman u kome pisac za po etak nije ba najbolje razumeo ni samu SFRJ No ova koju je osmislio jeste zapravo dobar pulpy osnov koji se uklapa u jedan zanimljiv trend Laguninih izdanja alternativne istorije alternativne budu nosti u koji su upregli od pisaca fikcije kao to je Goran Skrobonja da pravih istori ara Predraga Markovi a i edomira Anti aU odre enom smislu mo emo da alimo to Vidojkovi nije ozbiljnije razradio svoju ideju SFRJ koja je opstala i te multiverzumske zavrzlame u kojoj i dalje postoji dana nji prostor biv e Jugoslavije Ali s druge strane kada vidimo osnovnu konceptualnu postavku nemamo razloga da alimo za razradom jer je ova vrsta neposrednog pulpy stila verovatno i ponajbolji na in da se obradi tako osmi ljena gra aOva na a stvarnost kako je poznajemo tretirana je iz vizure junaka stasalog u paralelnoj SFRJ On je naravno okiran svime to vidi prepun prezira nude i nam pogled sa strane na ono to gledamo svaki dan i na ta smo navikli U tom ga enju i preziru se manje vi e i iscrpljuje prikaz na eg sveta vi e je to stav nego analiza Ona paralelna SFRJ je mesto u kome smo dostigli svoj zenit a ovde smo samo bezobli na masa o ajnika na alost pisac ne razra uje dublje razlike izme u dve verzije svog glavnog junakaPa ipak u jednom detalju dose e istinu o psiholo kom stanju na eg naroda Kad god junaci iskora e u na u dimenziju ljudi koje sre u nemaju mnogo te ko a da prihvate bizarnu premisu o postojanju multiverzuma i drugih boljih svetova To s jedne strane nosi dozu kova evi evskog apsurda ali sa druge strane pokazuje i da smo mi odavno naviknuti na ma tanje o boljem svetu koji bi nastao da se ne to u pro losti desilo druga ije Uostalom kako rekoh Nedeljnik i Laguna su upregli i istori are da im izma tavaju takve stvariMo da u nekom paralelnom univerzumu imamo roman na istu ovu temu koji je napisao Borislav Peki premda pitanje je kako bi se on snalazio u opstaloj SFRJ ali u ovom paklu gde smo sada zarobljeni ovaj roman je apsolutno prilago en rulji koja ga naseljava u Vidojkovi evom tekstu Mo da je njegovo srce u toj boljoj SFRJ ali rukopis mu je definitivno u najgoroj od svih mogu ih Srbija

 • Paperback
 • 222
 • E baš vam hvala
 • Marko Vidojković
 • Serbian
 • 11 August 2019
 • null