[Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book


8 thoughts on “[Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book

 1. says: [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Aleksandar Tešić ì 1 READ

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Ne volim knjiške serijale Izbegavam ih Ma koliko mi dragi bili doživljaji nekog od junaka iz datog serijala umori me na kraju iživljavanje pisaca istih da po svaku cenu produže život serijalu svojih knjiga „jer čital

 2. says: [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book

  FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Jedino sto mogu da kazem je svaka cast gTešiću Zamisljao sam sve vreme citajuci sta moze biti kraj ali nisam zamislio ovakav kraj price o prstenu i putu su odlicne stvarno predivno uvek mi se probudi masta Jedva cekam nastavak

 3. says: FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Još jedna Tešićeva majstorija Ovde možete pročitati recenziju

 4. says: [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić Aleksandar Tešić ì 1 READ Kao po običaju ostala sam bez teksta I kao po običaju malo malo pa sam morala da googlam pojedine likove Gospodin Tešić me je kupio sa prvim delom Kosingasa i svaki put moje poštovanje prema njemu je sve veće Da se ja pitam uvrstila bih njegove knjige u obaveznu lektiru jer pored istorijskih činjenica opisuje i običaje koji se i dan danas poštuju na ovim prostorima Spoj ta dva dela sa fantastičnim opisom kara

 5. says: FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija FANTASTIČNO

 6. says: FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book U ovoj knjizi se kriju dve priče dva romana Tešić je još sa prvim romanom Kosingas Red Zmaja nama predstavio vemo specifičan i zanimljiv stil nešto što će svakako ostati za pamćenje ovo je bila samo moja subjektivna kratka digresija u odnosu na mišljenje koje ću izneti od njegovog romana Kletva Kainova autor prevazilazi granice fantastike epske fantastike u ustaljenih šablona te ulazi u nešto mnogo ozbiljn

 7. says: [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book

  Aleksandar Tešić ì 1 READ [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Fantastičan roman bez i jedne mane Verovatno najbolji roman u celokupnom serijalu do sada Remek delo srpske epike i u pravom smislu rečeno epskih razmera Veliko majstorstvo je potrebno da bi se ovako dobro isplela priča stvarnih događaja piščeve fikcije savršeno donetih karaktera uzbudljive i nepredvidive radnje i neizvesnosti do samog bukvalno samog kraja romana

 8. says: [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book

  [Reading online Kosingas Onaj što nauči mrak da sija] DOC BY Aleksandar Tešić – Kindle ePUB or Book Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Petica ko vrata Plakala bi što nema dalje kraj druženja Fantastičan kraj dostojan jednog Kosingasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FREE DOWNLOAD Kosingas Onaj što nauči mrak da sija

READ ☆ Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić CAR KONSTANTIN PROKLE BEOGRAD„ da u njemu više nikada ne bude uspostavlјenaničija vlast bez obzira kako će biti izabrana“ Tronoški rodoslovNakon izmirenja Lazarevića i Brankovića Vuk nevolјno priznaje sultana za svog poglavara i izbegava svoje vazalne dužnosti I mladi Stefan Lazarević je ogorčen pa tajno šuruje sa Ugrima Bajazit nezadovolјan odanoš. Ne volim knji ke serijale Izbegavam ih Ma koliko mi dragi bili do ivljaji nekog od junaka iz datog serijala umori me na kraju i ivljavanje pisaca istih da po svaku cenu produ e ivot serijalu svojih knjiga jer itali te to tra i Treba znati kad se ta ka stavlja Dva su serijala me utim koje sam sa u ivanjem i jednakom voljom i pa njom ispratio od prve do poslednje knjige Jedan je serijal Saksonskih pri a Bernarda Kornvela drugi serijal jesu hronike o kosingasu Gavrilu Utisak je da je Te i neosporivo napredovao kao pisac pomeraju i i usko profili u i svoj stil pisanja od lako prijem ivog tiva za zabavno popodne ka edukativno istorijskom romanu dozirano obojenom fikcijom izbe i u termin epska fantastika budu i da ga prezirem i izjedna avam sa turbo folkom to i jeste Upravo to je ovaj poslednji deo o Kosingasu Roman se bavi uzdizanjem i odrastanjem mla anog Stefana Lazarevi a nakon o eve pogibije Bavi se njegovim unutra njim nemirima to zbog nezrelih godina i manjka iskustva to zbog te nje da se to pre presko e neke stepenice razvoja i dospe korak vi e na dru tvenoj lestvici a sve to u okviru jednog zatvorenog klaustrofobi nog i ksenofobi nog sistema pod vladavinom Turaka Mo da po prvi put Te i se ozbiljno pozabavio i enskim likovima daju i im jednu od nose ih uloga naro ito monahinji Jefimiji a ni ta manje ni kneginji Milici Neosporno je da je jedna od inspiracija za roman bilo i itije despota Stefana Lazarevi a Konstantina filozofa to je Te i na pravi na in iskoristio citatima i sopstvenom kreacijom a ne plagijatom konkretno u jednoj sceni u svetili tu Afroditinom prepoznaju se re i poslanice koja se nalazi na samom kraju itija a koje je Te i na svoj na in preobli io i dodelio mu ulogu proro anstva Osim Stefanovog sazrevanja roman prati i opisuje i odnose bra e Lazarevi a kako me usobne tako i sa Brankovi ima i na posletku sa Bajazitom kao nadre enim te njegovim sinovima Te mra ne istorijske momente svojstveno svom stilu Te i prekida i boji elementima fikcije upli u i onostrane sile i bi a u planove ovozemaljskih vladara i daju i im slobodu da ona vode i odlu uju o toku i ishodu doga aja koji su okosnica romana Po prvi put napravljen je i iskorak u druge mitolo ke svetove pre svega u gr ku mitologiju ali i ka bi ima i elementima iz turskog narodnog stvarala tva Ono to posebno volim i cenim kod Te i evog pisanja jeste kratka re enica oslobo ena deskriptivnih ki anki koje rekao bih skre u misao sa pravog toka i uzimaju joj od o trine Zato ni ovde ne treba o ekivati beskona no ispisane stranice koje se bave zelenim poljima preko kojih leluje povetarac i trave se mre kaju Me utim atmosferu Te i boji onomatopejom zvukova tako da vrlo efektno ume da naje i ko u u samo jednom kratkom pasusu koji prethodi nekom doga aju Jo je jedna novina u ovom delu hronike o Kosingasu i pojava okultnih elemenata Pretpostavljam da pi u i prva tri dela hronike o Gavrilu a zatim i trilogiju o Milo u Obili u Te i nije imao ili jeste potpuno jasan cilj kada e se ne to zavr iti pa je svaka od trilogija potpuno zaokru ena celina me utim savr eno je uspeo da prona e meke delove prijem ive doradi i dopuni te je to iskoristio da nadgradi i osve i pri u Konkretno jedna od tematika koje se ponovo doti e jeste i koplje svetog Georgija dovode i na taj na in direktno u vezu doga aje iz trilogije o Obili u sa onima iz hronika o Gavrilu to na kraju krajeva i jeste nerazdvojna potka Koplje ponovo predstavlja pretnju i ucenu za opstanak Carigrada to e Gavrila poslati na isku enje ovoga puta van Srbije u ve iti grad Jerusalim Ne elim da iznosim detalje te epizode ali mi je utisak o tom delu knjige najja i i najupe atljiviji Kao da sam delove iz Hakslijevih Vrata percepcije i De Kvinsijeve Ispovesti jednog u ivaoca opijuma prona ao na istom mestu Savr ena psihodeli na atmosfera koju Te i boji onostranim zvukovima i jezgrovitim opisima itavog rituala na putu isku enja kojim je Gavrilo podvrgnut ao mi je samo ishoda i odlaska Gavrilovog vikin kog druga ali njegov je odlazak Valhale vredan Kao to i Kornvel ima obi aj da najjezgrovitije stvari ostavi za kraj tako je i Te i samu zavr nicu romana razbio epskom bitkom kod Ankare i opisom sukoba Timurove i Bajazitove vojske Jezovito i slo eno poglavlje gde je svaki detalj i svaki opis va an i potreban i koji do arava jezu strah ponos odva nost i sr anost vojski koji titraju u vazduhu Jedina je uslovno re eno zamerka to se Gavrilo kao na ahovskoj tabli kre e s kraja na kraj sveta u jako kratkim vremenskim intervalima pa se nekad ne mo e jasno pohvatati koliko je vremena pro lo izme u dva pute estvija ali budu i da je itav roman koncipiran kao hronika to je zanemarljiva mana jer pisanje hronike i nala e takav sled doga aja Sumativno meni je ovo najzrelije Te i evo delo koje je na neki na in sinteza i kruna svih dosada njih delova hronike o Kosingasu Kao to nas je i navikao i ovde pre samog kraja romana ostavlja ono malo prostora da se italac zapita da li je to zaista kraj ove hronike ili e se hronika nastaviti prate i vaskrslog Gavrila kome se pridru uje i pobratim Marko u neku od narednih bitaka sa podzemnim svetom Uostalom Gavrilo i jeste ne to poput Beovulfa koji se rtvovao za svoj narod ili poput Vejnemejnena iz Kalevale ve iti junak jednog naroda koji e uvek biti tu da pomogne kad je pomo potrebna I Love You Almost Always ga prezirem i izjedna avam sa turbo folkom to i jeste Upravo to je ovaj poslednji deo o Kosingasu Roman se bavi uzdizanjem i odrastanjem mla anog Stefana Lazarevi a nakon o eve pogibije Bavi se njegovim unutra njim nemirima to zbog nezrelih Gloom Town godina i manjka iskustva to zbog te nje da se to pre presko e neke stepenice razvoja i dospe korak vi e na dru tvenoj lestvici a sve to u okviru jednog zatvorenog klaustrofobi nog i ksenofobi nog sistema pod vladavinom Turaka Mo da po prvi put Te i se ozbiljno pozabavio i enskim likovima daju i im jednu od nose ih uloga naro ito monahinji Jefimiji a ni ta manje ni kneginji Milici Neosporno je da je jedna od inspiracija za roman bilo i itije despota Stefana Lazarevi a Konstantina filozofa to je Te i na pravi na in iskoristio citatima i sopstvenom kreacijom a ne plagijatom konkretno u jednoj sceni u svetili tu Afroditinom prepoznaju se re i poslanice koja se nalazi na samom kraju itija a koje je Te i na svoj na in preobli io i dodelio mu ulogu proro anstva Osim Stefanovog sazrevanja roman prati i opisuje i odnose bra e Lazarevi a kako me usobne tako i sa Brankovi ima i na posletku sa Bajazitom kao nadre enim te njegovim sinovima Te mra ne istorijske momente svojstveno svom stilu Te i prekida i boji elementima fikcije upli u i onostrane sile i bi a u planove ovozemaljskih vladara i daju i im slobodu da ona vode i odlu uju o toku i ishodu doga aja koji su okosnica romana Po prvi put napravljen je i iskorak u druge mitolo ke svetove pre svega u uinze dias gr ku mitologiju ali i ka bi ima i elementima iz turskog narodnog stvarala tva Ono to posebno volim i cenim kod Te i evog pisanja jeste kratka re enica oslobo ena deskriptivnih ki anki koje rekao bih skre u misao sa pravog toka i uzimaju joj od o trine Zato ni ovde ne treba o ekivati beskona no ispisane stranice koje se bave zelenim poljima preko kojih leluje povetarac i trave se mre kaju Me utim atmosferu Te i boji onomatopejom zvukova tako da vrlo efektno ume da naje i ko u u samo jednom kratkom pasusu koji prethodi nekom doga aju Jo je jedna novina u ovom delu hronike o Kosingasu i pojava okultnih elemenata Pretpostavljam da pi u i prva tri dela hronike o Gavrilu a zatim i trilogiju o Milo u Obili u Te i nije imao ili jeste potpuno jasan cilj kada e se ne to zavr iti pa je svaka od trilogija potpuno zaokru ena celina me utim savr eno je uspeo da prona e meke delove prijem ive doradi i dopuni te je to iskoristio da nadgradi i osve i pri u Konkretno jedna od tematika koje se ponovo doti e jeste i koplje svetog Georgija dovode i na taj na in direktno u vezu doga aje iz trilogije o Obili u sa onima iz hronika o Gavrilu to na kraju krajeva i jeste nerazdvojna potka Koplje ponovo predstavlja pretnju i ucenu za opstanak Carigrada to e Gavrila poslati na isku enje ovoga puta van Srbije u ve iti Cheating for the Chicken Man grad Jerusalim Ne elim da iznosim detalje te epizode ali mi je utisak o tom delu knjige najja i i najupe atljiviji Kao da sam delove iz Hakslijevih Vrata percepcije i De Kvinsijeve Ispovesti jednog u ivaoca opijuma prona ao na istom mestu Savr ena psihodeli na atmosfera koju Te i boji onostranim zvukovima i jezgrovitim opisima itavog rituala na putu isku enja kojim je Gavrilo podvrgnut ao mi je samo ishoda i odlaska Gavrilovog vikin kog druga ali njegov je odlazak Valhale vredan Kao to i Kornvel ima obi aj da najjezgrovitije stvari ostavi za kraj tako je i Te i samu zavr nicu romana razbio epskom bitkom kod Ankare i opisom sukoba Timurove i Bajazitove vojske Jezovito i slo eno poglavlje The Last Runaway gde je svaki detalj i svaki opis va an i potreban i koji do arava jezu strah ponos odva nost i sr anost vojski koji titraju u vazduhu Jedina je uslovno re eno zamerka to se Gavrilo kao na ahovskoj tabli kre e s kraja na kraj sveta u jako kratkim vremenskim intervalima pa se nekad ne mo e jasno pohvatati koliko je vremena pro lo izme u dva pute estvija ali budu i da je itav roman koncipiran kao hronika to je zanemarljiva mana jer pisanje hronike i nala e takav sled doga aja Sumativno meni je ovo najzrelije Te i evo delo koje je na neki na in sinteza i kruna svih dosada njih delova hronike o Kosingasu Kao to nas je i navikao i ovde pre samog kraja romana ostavlja ono malo prostora da se italac zapita da li je to zaista kraj ove hronike ili e se hronika nastaviti prate i vaskrslog Gavrila kome se pridru uje i pobratim Marko u neku od narednih bitaka sa podzemnim svetom Uostalom Gavrilo i jeste ne to poput Beovulfa koji se rtvovao za svoj narod ili poput Vejnemejnena iz Kalevale ve iti junak jednog naroda koji e uvek biti tu da pomogne kad je pomo potrebna

FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić

Kosingas Onaj što nauči mrak da sija

READ ☆ Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić Lazarevićima što kod nekih izaziva sumnju u tešku izdaju Sve se to događa u praskozorje velike mongolske najezde koja kulminira Angorskom bitkom u kojoj Bajazit biva zaroblјen a Stefan se oslobađa turskog vazalastva Postavši saveznik ugarskog kralјa Žigmunda od njega dobija Beograd u koji seli prestonicu ne obazirući se na Gavrilovu opomenu na davnu kletv. U ovoj knjizi se kriju dve pri e dva romana Te i je jo sa prvim romanom Kosingas Red Zmaja nama predstavio vemo specifi an i zanimljiv stil ne to to e svakako ostati za pam enje ovo je bila samo moja subjektivna kratka digresija u odnosu na mi ljenje koje u izneti od njegovog romana Kletva Kainova autor prevazilazi granice fantastike epske fantastike u ustaljenih ablona te ulazi u ne to mnogo ozbiljnije odli nu istorisku studiju I kao to rekoh na po etku u ovoj knjizi mo ete na i dugoo ekivani nastavak gavrilovih puta estvija i avantura ali i vemo dobru i nepristrasnu istorisku hroniku o Despotu Stefanu Suzdr avam se mnogih komentara kako ne bih pokvario pri u budu em itaocu ali jedno je sigurno a to je da e u ovom do sada najmra nijem serijalu svakako u ivati Tu su spletke intrige medjuljudski odnosi autenti ni istoriski opisi i zapisi jednog vremena i njegovog duha koje se nije mnogo promenilo ni dan danas rekao bih U neke zamke bih i sam upao pisanjem ulep avanjem dodavanjem ali ove prepreke ta tine je Te i izbegao i vemo jasno kratko ostavio prave istoriske dogadjaje onakve kakvi jesu to opravdava moju re enicu na po etku da je veoma obejktivan i nepristrasan Elem da se vratim na samo delo i njegov sadr aj fantasti an nastavak Kosingas kosmologije koji gazi razli itim lokalitetima sveta i do sad poznatog sukob vladara kao i starih bogova dokaz da i nad carom ima car ali i jedno svojstveno unutra nje filozofsko pitanje i put mitarstva Likovi stare likovi sede umorni su novi se radjaju i vode svoje ivote likovi umiru U ovoj knjizi se krija tajna i o Redu zmaja zato i pomenuh na po etku u ovoj knjizi se krije i tajna novog reda Ovom knjigom Te i pokazuje da nijedan lik jo od po etka sage nije nebitan ni onaj na koga je malo pa nje u pro losti obra eno Ova knjiga ide i izvan vremenskih granica sudbonosnog Vidovdana 6942ge Te i ne dozvoljava da u njegovim ratovima prva rtva bude istina Neki e i nau iti mrak da sija sami a onda ta nama ostajeako bi nekoj knjizi mogao da dam desetku to je onda ova sa sveobuhvatnim iskustvom predhodno pro itanih uinze dias granice fantastike epske fantastike u ustaljenih ablona te ulazi u ne to mnogo ozbiljnije odli nu istorisku studiju I kao to rekoh na po etku u ovoj knjizi mo ete na i dugoo ekivani nastavak Cheating for the Chicken Man gavrilovih puta estvija i avantura ali i vemo dobru i nepristrasnu istorisku hroniku o Despotu Stefanu Suzdr avam se mnogih komentara kako ne bih pokvario pri u budu em itaocu ali jedno je sigurno a to je da e u ovom do sada najmra nijem serijalu svakako u ivati Tu su spletke intrige medjuljudski odnosi autenti ni istoriski opisi i zapisi jednog vremena i njegovog duha koje se nije mnogo promenilo ni dan danas rekao bih U neke zamke bih i sam upao pisanjem ulep avanjem dodavanjem ali ove prepreke ta tine je Te i izbegao i vemo jasno kratko ostavio prave istoriske dogadjaje onakve kakvi jesu to opravdava moju re enicu na po etku da je veoma obejktivan i nepristrasan Elem da se vratim na samo delo i njegov sadr aj fantasti an nastavak Kosingas kosmologije koji The Last Runaway gazi razli itim lokalitetima sveta i do sad poznatog sukob vladara kao i starih bogova dokaz da i nad carom ima car ali i jedno svojstveno unutra nje filozofsko pitanje i put mitarstva Likovi stare likovi sede umorni su novi se radjaju i vode svoje ivote likovi umiru U ovoj knjizi se krija tajna i o Redu zmaja zato i pomenuh na po etku u ovoj knjizi se krije i tajna novog reda Ovom knjigom Te i pokazuje da nijedan lik jo od po etka sage nije nebitan ni onaj na koga je malo pa nje u pro losti obra eno Ova knjiga ide i izvan vremenskih On Tidy Endings granica sudbonosnog Vidovdana 6942ge Te i ne dozvoljava da u njegovim ratovima prva rtva bude istina Neki e i nau iti mrak da sija sami a onda ta nama ostajeako bi nekoj knjizi mogao da dam desetku to je onda ova sa sveobuhvatnim iskustvom predhodno pro itanih

Aleksandar Tešić ì 1 READ

READ ☆ Kosingas Onaj što nauči mrak da sija Aleksandar Tešić ì 1 READ FREE DOWNLOAD ç HELLOBUY.CO.ZA ì Aleksandar Tešić ću svojih hrišćanskih vazala poziva ih u Ser smerajući da ih likvidira Vuk odbija da ode na poklonjenje a pozvani vladari spasavaju se samo Gavrilovom lukavošću Hrišćanska vojna pobeda na Rovinama podgrejava uzalud nade Vuku Brankoviću jer već kod Nikopolјa krstaška vojska doživlјava težak poraz Ubrzo Vuka zaroblјavaju Turci a njegove zemlјe predaju. Kao po obi aju ostala sam bez teksta I kao po obi aju malo malo pa sam morala da googlam pojedine likove Gospodin Te i me je kupio sa prvim delom Kosingasa i svaki put moje po tovanje prema njemu je sve ve e Da se ja pitam uvrstila bih njegove knjige u obaveznu lektiru jer pored istorijskih injenica opisuje i obi aje koji se i dan danas po tuju na ovim prostorima Spoj ta dva dela sa fantasti nim opisom karaktera zaista izdvaja svaki njegov tekst mnogo iznad svih ostalih itaju i svaki deo teksta pokazuje koliko je bilo potrebno istra ivanja i ma te za svaku napisanu stranicu Nadam se da e nas jo dugo voditi svojim perom kroz istoriju i mitologiju The Burning The Haunting of Grey Hills #1 googlam pojedine likove Gospodin Te i me je kupio sa prvim delom Kosingasa i svaki put moje po tovanje prema njemu je sve ve e Da se ja pitam uvrstila bih njegove knjige u obaveznu lektiru jer pored istorijskih injenica opisuje i obi aje koji se i dan danas po tuju na ovim prostorima Spoj ta dva dela sa fantasti nim opisom karaktera zaista izdvaja svaki njegov tekst mnogo iznad svih ostalih itaju i svaki deo teksta pokazuje koliko je bilo potrebno istra ivanja i ma te za svaku napisanu stranicu Nadam se da e nas jo dugo voditi svojim perom kroz istoriju i mitologiju

 • Paperback
 • 624
 • Kosingas Onaj što nauči mrak da sija
 • Aleksandar Tešić
 • Serbian
 • 10 June 2020
 • null